دانشکده علوم

sci1

دانشکده علوم دانشگاه بیرجند به عنوان اولین دانشکده این دانشگاه در سال 1354 پایه گذاری شد و در سال 1356 با سه رشته شیمی، فیزیک و ریاضی شروع به کار نمود. دانشکده علوم هم اکنون دارای رشته های زمین شناسی، شیمی، فیزیک و زیست شناسی می باشد. دانشکده علوم به عنوان بزرگترین دانشکده دانشگاه بیرجند دارای 53 عضو هیئت علمی، 36 کارشناس و کارمند، 992 دانشجوی کارشناسی، 193 دانشجوی کارشناسی ارشد و 73 دانشجوی دکتری می باشد.

تعداد اعضای هیات علمی دانشکده
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
شیمی  5 4 11 2 22
فیزیک 1 4  7 2  14
زمین شناسی 4 3 6 - 13
زیست شناسی - - 4 - 4
رشته های تحصیلی موجود به تفکیک رشته و تعداد دانشجویان
گروهگرایشکارشناسیکارشناسی ارشددکتریجمع
 شیمی          
  محض   135 - - 135
  کاربردی   123
- 123
  آلی  - 24 17 41
  تجزیه  -  11 9  20
   معدنی -  11 8  19
   شیمی فیزیک -  19 12  31
  فیتوشیمی   - 17 -  17
فیزیک          
  کارشناسی 118 - - 118
   حالت جامد  -  11  11  22
  پلاسما   -  3 5  8
  ذرات بنیادی   -  1 - 1
   هسته ای  -  4 6 10
  نجومی  - 12  8  20
 زمین شناسی          
  محض 114 - - 114
  تکتونیک  -  30  23  53
  چینه شناسی  -  16  -  16
  پترولوژی  - 32  -  32
  سنگ رسوبی - 11 -  11
زیست شناسی          
  علوم گیاهی 111 - -  111