فخری السادات حسینی مقدم آزمایشگاه شیمی آلی
تصویر

دانشکده علوم -گروه شیمی 05632202301-381
block A,corridor 1

دکتر علی زراعتکار مقدم آزمایشگاه شیمی تجزیه
تصویر

دانشکده علوم -گروه شیمی 05632202301-329
a_zeraatkar_m[at]yahoo.com block A,second floor

آقای دکتر حیدر رئیسی آزمایشگاه شیمی فیزیک
تصویر

دانشکده علوم -گروه شیمی 05632202301-317
hraeisi[at]birjand.ac.ir block A - corridor 2

غلامرضا کاردان مقدم آزمایشگاه شیمی معدنی
تصویر

دانشکده علوم -گروه شیمی 05632202301-317
gkardan[at]birjand.ac.ir block A - corridor 2

مهشید شیوا آزمایشگاه تجزیه دستگاهی
تصویر

دانشکده علوم - گروه شیمی 05632202301-451
mahshidshiva[at]birjand.ac.ir Block A - corridor 2
آشنایی و کار با دستگاهها

دکتر رضایی فرد-دکترجعفرپور آزمایشگاه تحقیقاتی پژوهش های کاتالیزوری
تصویر

دانشکده علوم -گروه شیمی 05632202301-329
rrezaeifard[at]birjand.ac.ir block A,second floor

اساتید آلی گروه شیمی آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی
تصویر

دانشکده علوم -گروه شیمی 05632202301-381-321
organicchemlab[at]birjand.ac.ir block A,corridor 1,second floor
(جهت ارتباط با اپراتور با شماره 09102430619 تماس بگیرید)FT-IR و GCآنالیز

دکتر سوسن صادقی و دکتر ابراهیم قیامتی آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه
تصویر

دانشکده علوم -گروه شیمی 05632202301-325
eghiamati[at]birjand.ac.ir,ssadeghi[at]birjand.ac.ir block A,second floor

دکتر حسین فرسی آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی سطح
تصویر

دانشکده علوم -گروه شیمی -
hofarsi[at]birjand.ac.ir block A,corridor 1

آقای دکتر حیدر رئیسی آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی محاسباتی
تصویر

دانشکده علوم 05632202301-256
hraeisi[at]birjand.ac.ir کلاس های مشترک -طبقه همکف

خانم دکتر ریحانه ملکوتی آزمایشگاه تحقیقاتی نانو شیمی(مواد معدنی)
تصویر

دانشکده علوم -گروه شیمی 05632202301-317
rmalakooti[at]birjand.ac.ir block A - corridor 2

نازیلا دیوانی آزمایشگاه فیزیک پایه 1
تصویر

دانشکده علوم -گروه فیزیک 0563220301-405
n_divani[at]birjand.ac.ir block B,corridor 1

حمزه نخعی آزمایشگاه فیزیک پایه 2
تصویر

دانشکده علوم -گروه فیزیک 05632202301-404
ha_nakhaee[at]yahoo.com block B,corridor 1
صفحه1 از2