کارشناس زمین شناسی احمد بهلگردی
تصویر
- 05632202301-359
abahlgerdi[at]birjand.ac.ir 05632202041
دانشکده علوم-گروه زمین شناسی
کارشناس زمین شناسی فرح جلیلی
تصویر
05632202301-590-319
farah_jalili[at]birjand.ac.ir 05632202041
دانشکده علوم-گروه زمین شناسی
کارشناس گروه زمین شناسی حسین حسن نژاد
تصویر
05632202301-342
05632202041
دانشکده علوم-گروه زمین شناسی
کارشناس شیمی بی بی فخری السادات حسینی مقدم
تصویر
05632202301-402
Fhosseini729[at]yahoo.com 05632202041
دانشکده علوم
کارشناس فیزیک-کارشناس پژوهشی گلستان مریم خراشادیزاده
تصویر
05632202301-500,401
m_khorashad_ph[at]yahoo.com 05632202041
دانشکده علوم-گروه فیزیک
کارشناس گروه زیست شناسی سروش خزاعی
تصویر
05632202301-228
skhazaei[at]birjand.ac.ir 05632202041
دانشکده علوم-بلوک دوم-گروه زیست شناسی
کارشناس فیزیک نازیلا دیوانی
تصویر
05632202301-500
n_divani[at]birjand.ac.ir 05632202041
دانشکده علوم -گروه فیزیک
کارشناس امور پژوهشی دانشکده فاطمه زرین پناه
تصویر
05632202301-226
F.zarrinpanh[at]gmail.com 05632202041
دانشکده علوم -قسمت اداری
کارشناس شیمی-کارشناس وب سایت دانشکده علوم مهشید شیوا
تصویر
05632202301-402
mahshidshiva[at]birjand.ac.ir 05632202041
دانشکده علوم
مسئول دفتر دانشکده شادی صادقی
تصویر
05632202041 05632202301-225
دانشکده علوم -قسمت اداری
کارشناس گروه شیمی اعظم عظیمی
تصویر
05632202065 05632202301-331
a.azimi[at]birjand.ac.ir 05632202041
دانشکده علوم-گروه شیمی
کارشناس فیزیک حمیدرضا غلامحسین پور
تصویر
05632202301-390
h_gholamhosseinpour[at] yahoo.com 05632202041
دانشکده علوم -گروه فیزیک
اداره دبیرخانه دانشکده صدیقه لزومی
تصویر
05632202301-238
05632202041
دانشکده علوم -قسمت اداری
مسئول خدمات دانشکده محمد حسن ماندگار
تصویر
05632202301-229
05632202041
دانشکده علوم -قسمت اداری
کارشناس فیزیک مرتضی محمدزاده
تصویر
05632202301-403
ha_nakhaee[at]yahoo.com 05632202041
دانشکده علوم-گروه فیزیک
کارشناس زمین شناسی رضا ناصری مهموئی
05632202301-318
دانشکده علوم-بلوک اول -آزمایشگاه کانی شناسی
کارشناس شیمی علیرضا نخعی
تصویر
05632202301-312
Nakhaei2000[at]gmail.com 05632202041
دانشکده علوم -طبقه همکف
کارشناس گروه فیزیک شاپری نخعی
تصویر
05632202301-260
roze_zard39[at]yahoo.com 05632202041
دانشکده علوم -گروه فیزیک
کارشناس فیزیک حمزه نخعی مطلق
تصویر
05632202301-214
ha_nakhaee[at]yahoo.com 05632202041
دانشکده علوم -گروه فیزیک
تکنسین کارگاه تهیه مقاطع محمد واله
تصویر
05632202049-223
mohammadvaleh[at]gmail.com 05632202517
سازمان مرکزی،طبقه همکف،اداره تدارکات