گروه آموزشی زمین شناسی دانشگاه بیرجند در سال 1367 آغاز به کار نمود و در حال حاضر  114 دانشجوی کارشناسی و 89 دانشجوی کارشناسی ارشد در گرایش های تکتونیک، چینه شناسی، پترولوژی وسنگ رسوبی و 23 دانشجوی دکتری در گرایش تکتونیک در این گروه مشغول به تحصیل هستند.

 

تعداد اعضای هیات علمی گروه
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
زمین شناسی  4 3 6 13