گروه زيست شناسي در سال 1390 در دانشگاه بيرجند تاسيس گرديد و فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي خود را با همكاري ساير گروه هاي آموزشي دانشگاه در گرايش علوم گياهي آغاز نمود. اميد است در آينده اي نزديك ساير گرايش هاي اين رشته و همچنين تحصيلات تكميلي در مقاطع ارشد و دكترا در گروه داير گردد. محل استقرار فعلي گروه، ساختمان دانشكده علوم مي باشد. در حال حاضر گروه در مقطع كارشناسي گرايش علوم گياهي در نوبت اول يا دوم هر سال دانشجو مي پذيرد. 

 

تعداد اعضای هیات علمی گروه
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
زیست شناسی - 4 4